0941.06.9886

Bài kệ đánh trống bát nhã

Tiếng trống Bát Nhã đánh lên để cung thỉnh Phật đăng bảo tọa.

1.Bài kệ đánh Trống Bát nhã như sau:

Bát nhã hội,
Thỉnh Phật thượng đường,
Đại chúng đồng văn,
Bát nhã âm,
Phổ nguyện pháp giới,
Đẳng hữu tình,
Nhập Bát nhã,
Ba la mật môn.

Nghĩa là:

Hội Bát nhã,
Thỉnh Phật lên tòa,
Đại chúng đều nghe:
Âm Bát nhã,
Nguyện khắp pháp giới,
Chúng hữu tình,
Nhập Bát nhã,
Chứng Ba la mật.

 2.Công dụng của chuông trống Bát nhã
– Cung thỉnh Phật nói lý Bát nhã nguyện cho đại chúng hiện tiền cùng tất cả chúng sanh đều được thâm nhập giáo lý.
– Thường đánh vào lúc trước lễ sám hối, lễ thù ân, lễ cúng ngọ, lễ khai kinh lớn, lễ vía Phật và Bồ Tát.
– Thỉnh Đại Sư thăng tòa thuyết pháp, chư tôn giáo phẩm chứng minh các lễ lớn: khánh thành, đặt đá, đăng đàn chẩn tế…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0963.267.554

btn-dangkyhocthu